دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 ثبت شماره بیمه در فرم کارآموزی

 تاريخ: 26/12/99

 


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی درس کارآموزی می رساند که نام و شماره و تاریخ اعتبار بیمه کارآموزی به صورت زیر خواهد بود:

نام بیمه: بیمه کار آفرین

شماره بیمه: 

512/02/7207/99/5

تاریخ اعتبار از تاریخ 1399/07/12  تا 1400/06/31
 
 
 
دانشکده مهندسی مکانیک
 


 درج در سايت توسط : IT