دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید فردی پاکدهی

 تاريخ: 19/12/99

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آقای سعید فردی پاکدهی
با عنوان " کنترل موقعیت پاندول معکوس با سیلندر پنوماتیکی

روز سه شنبه مورخ 99/12/23 ساعت 14

ترکیب جلسه:

استاد راهنما: دکتر محمدرضا کمالی
استاد داور: دکتر مهدی میرزایی
استاد داور: دکتر علی سلطانی


 درج در سايت توسط : IT