دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین رئیسی گهرویی

 تاريخ: 06/12/99

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آقای آرمین رئیسی گهرویی
با عنوان " پیش­ بینی وقوع و رشد خرابی صفحات با استفاده از تئوری غیرموضعی پری­ داینامیک تحت بارگذاری چرخه­ ای درون صفحه­ ای " 

روز سه شنبه مورخ 99/12/12 ساعت 12

ترکیب جلسه:

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر خرازی
استاد داور: دکتر سینا جلیلی
استاد داور: دکتر امین ترقی


 درج در سايت توسط : IT