دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 جلسه دفاع از رساله دکتری توسط جناب آقای مهدی جعفری

 تاريخ: 12/11/99

 جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهدی جعفری با عنوان"توسعه کد اجزای محدود برای غیر فعال شدن پیوسته‌ی خرابی همسانگرد الاستوپلاستیک تحت بارگذاری‌ کم چرخه ترکیبی محوری-پیچشی" درج در سايت توسط : IT