دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 جلسه دفاع از رساله دکتری توسط جناب آقای نادر نوردانش

 تاريخ: 12/11/98

 جلسه دفاع از رساله دکتری توسط جناب آقای نادر نوردانش
با عنوان " مطالعه تجربی میزان افزایش انتقال حرارت در کانال رو باز با استفاده از مفهوم پمپ های رسانش الکتریکی مایعات دی الکتریک"

به راهنمایی:
جناب آقای دکتر سیامک حسین پور 
و 
زنده یاد جناب آقای دکتر اسماعیل اسماعیل زاده

مورخ 15 بهمن ماه 1398
ساعت 10:30
اتاق سمینار- ساختمان خواجه نصیر


 درج در سايت توسط : IT