دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی سال 96

 تاريخ: 31/06/97

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی سال 96
مراجعه تمامی دانشجویان کارشناسی ورودی سال  96 به اساتید راهنما، در روز حذف و اضافه  الزامی است. بدین منظور، دانشجویان با در دست داشتن کارنامه کامل و لیست دروس انتخابی نیمسال جدید، براساس شماره دانشجویی به اساتید راهنمای مربوطه، بشرح زیرمراجعه نمایند.
دانشجویان با شماره دانشجویی زوج:  دکتر کمالی
دانشجویان با شماره دانشجویی فرد:  دکترخوشبختی
                                                                                              
   با تشکر
دانشکده مکانیک


 درج در سايت توسط : IT