دانشکده مهندسی مکانیک - اخبار

 انتصاب آقای دکتر میرزایی به سمت ریاست دانشکده مهندسی مکانیک

 تاريخ: 24/06/97

 
پیرو حکم ریاست محترم دانشگاه در خصوص انتصاب آقای دکتر میرزایی به سمت ریاست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک ضمن تبریک به آقای دکتر میرزایی، موفقیت ایشان را در این سمت آرزومند است. همچنین از زحمات آقای دکتر حسین پور در مدت زمان تصدی پست ریاست دانشکده کمال تشکر و قدردانی را دارد.


 
دانشکده مهندسی مکانیک


 درج در سايت توسط : IT